>    >  Административно право и процес

Административно право и процес

Административно право и процес

Екип

Управляващ съдружник

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Младши адвокат

Административното право и административният процес дефинират отношенията, които се развиват между правните субекти и държавата като субект с властнически правомощия. Изпълнителните органи издават множество и разнообразни административни актове, във връзка с изпълнението на своите функции. Ние притежаваме богат опит в оспорването на административни актове, издадени против юридически или физически лица. Можем да ви съдействаме при нужда от достигане на благоприятни последици, които се постановяват от държавен орган с административен акт. Такива са разрешенията за строеж, различните лицензи за извършване на дейност, както и всички административни актове, които благоприятстват вас и вашия бизнес.