Сл. адрес: гр. София, сл. адрес: гр. София, ул. „Странджа” № 4, ет. 4. Юридически стаж – 15 г . Адвокат Антон Стефанов се дипломира като юрист в Юридически факултет на Софийския университет през 2005 г. Професионалната му практика включва процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела, цялостно правно обслужване на търговски дружества, държавни институции и общини. Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес. Преминал е обучения по арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на правни спорове, както и обучение по медиация, като в момента е адвокат и медиатор