>    >  Процесуално представителство на общини и юридически лица

Процесуално представителство на общини и юридически лица

Процесуално представителство на общини и юридически лица

Екип

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Управляващ съдружник

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

Процесуално представителство на общини и юридически лица пред:

– гражданските съдилища

– наказателните съдилища

– административните съдилища

– КЕВР

– КЗК

– КЗЛД

– МРРБ

– МЗХ

– МОСВ

– ДФ „Земеделие“

В зависимост от правната материя процесуално представителство пред съд се осъществява по граждански, търговски, административни, данъчни и наказателни дела. По граждански дела Адвокатът може да представлява физически и юридически лица от различен вид. При юридическите лица попадат всички търговски дружества /Дружества с ограничена отговорност ООД/ЕООД, акционерни дружества – АД/ЕАД, Командитни дружества – КД и други. Освен това тук взлизат банкови и небанкови институции, други кредитни институции, застрахователни дружества, държавни институции, ведомства, общини и т.н. Подобно е представителството по административни  и данъчни дела. Малко по-различно стоят нещата по наказателни дела, най-малко в наименованието на процесуалния представител. Докато при първите три вида дела е довереник или по-просто казано представляващ, то при делата от наказателен характер говорим за защитник. Независимо от вида на съдебните производтва е изключително важно Адвокатът да изготви конкретна стратегия и индивидуална концепция за максимална защита правата и интересите на клиентите си.