>    >  Производства по ЗУСЕСИФ/ Финансови Корекции

Производства по ЗУСЕСИФ/ Финансови Корекции

Производства по ЗУСЕСИФ/ Финансови Корекции

Екип

Управляващ съдружник

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Младши адвокат

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

В динамично развиващия се сектор на обществените поръчки за всички участници в този процес е нужна доказана и сигурна юридическа експертиза. Честите и големи по обем промени в законодателството в тази област както на национално, така и на наднационално (европейско) ниво, изправят участниците в тези процеси (както възложители, така и изпълнители) пред сериозни трудности. Основна цел на екипа на кантората е да предоставя качествено правно обслужване при налагане на финансова корекция или при отказ за верификация на разходи, като правното обслужване се осигурява от специализиран и опитен адвокат, който формира стратегия за защита.