>    >  Право на Европейския съюз

Право на Европейския съюз

Право на Европейския съюз

Екип

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Правото на Европейския съюз е съвкупност от норми и практика с наднационално значение. Основно задължение на всяка държава-членка на Европейския съюз е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своята територия. В тази връзка от изключителна важност е познаването и прилагането на практиката на Съда на Европейския съюз. Нашият екип осъществява процесуално представителство по искове или жалби, подадени от физически или юридически лица срещу решения на институциите, органите, службите и агенциите на Европеския Съюз, в областите на конкуренцията, държавните помощи, търговските марки, обществените поръчки и европейските фондове, както и пред национални съдилища, и пред Съда на Европейския съд в Люксембург в производства по преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз. Кантората защитава законните права и интереси на клиентите по искове за причинени вреди следствие нарушения от страна на държавата и нейните органи на правото на Европейския Съюз;