>    >  Правно съдействие по Закона за обществените поръчки

Правно съдействие по Закона за обществените поръчки

Правно съдействие по Закона за обществените поръчки

Екип

Управляващ съдружник

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Правната материя на обществените поръчки е една от най-сложните и динамично развиващите се в съвременното право. Високата квалификация, правилното тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, са ключов фактор възлагането на обществените поръчки да се извърши при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, като в резултат да се постигне ефективно разходване на публичните средства и да се защитят интересите на възложителите и участниците в този процес.

Екипът на Адвокатско Дружество „Менко Менков и Съдружници“ разполага със значителен опит в областта на обществените поръчки. Предлагаме цялостно правно обслужване в сферата на ЗОП – предварителни консултации, във връзка с подготовка на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, последващо обжалване и процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.