>    >  Обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди по ЗОДОВ и по чл. 45 от ЗЗД

Обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди по ЗОДОВ и по чл. 45 от ЗЗД

Обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди по ЗОДОВ и по чл. 45 от ЗЗД

Екип

Управляващ съдружник

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Младши адвокат

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

1.1. Производства по ЗОДОВ за вреди, причинени на граждани и юридически лица, от администрацията – държавата и общините:
– вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни или общински органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.
1.2. Отговорност за дейност на правозащитните органи /разследващите органи, прокуратурата или съда/, а именно:
– задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени,
– нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 – 4 на Конвенцията;
– обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
– налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание бъде отменено;
– прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
– изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
– незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства;
– установено нарушение, извършено от орган на досъдебното производство чрез разгласяване на материали по разследването в нарушение на презумпцията за невиновност или при публично изявление, в което обвиняем се представя като виновен;
– Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
1.3. Отговорност за дейност на Комисията за противодействие на корупцията;
1.4. Производства по чл. 45 от ЗЗД – всички случаи на непозволено увреждане.
Екипът на Адвокатско Дружество „Менко Менков и Съдружници“ разполага със сериозен опит в процесуалното представителство в производствата по ЗОДОВ и по ЗЗД, което обстоятелство обосновава засиленото доверие на клиентите към екипа на „Менко Менков и Съдружници“ в тази област на правото.