>    >  Наказателно право и процес

Наказателно право и процес

Наказателно право и процес

Екип

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Адвокат

Наказателното право е система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършването на престъпления. Българското наказателно право има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред, като за осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях. Също така установява случаите, когато вместо наказание могат да бъдат наложени мерки за обществено въздействие и възпитание. Наказателното право като част от действащото право в дадена държава, урежда специфични обществени отношения, свързани с една цяла система забрани.