>    >  Енергетика / Възобновяеми енергийни източници

Енергетика / Възобновяеми енергийни източници

Енергетика / Възобновяеми енергийни източници

Екип

Управляващ съдружник

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Енергетиката се характеризира с продължаваща либерализация на енергийните пазари и постоянни изменения в приложимата регулаторна рамка. Нашите клиенти осъзнават важността на енергийните деривати като инструменти за хеджиране на рисковете в бързо променящата се пазарна среда. Поради тази причина, екипът на Адвокатско Дружество „Менко Менков и Съдружници“ се стреми да предложи не само иновативни, но и практични решения в най-разнородни области – проектно финансиране, трансгранични инвестиции, екологични проблеми, регулаторни изисквания, разрешаване на спорове.

Екипът ни консултира своите клиенти относно:

  • производство, пренос, разпределение и търговия с електрическа енергия;
  • административни процедури за излизане на свободния електроенергиен пазар;
  • изграждане и присъединяване на нови енергийни обекти;
  • процедури по обжалване пред административни и съдебни органи.