Вещно право

Вещно право

Екип

Управляващ съдружник

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

Вещното право урежда имуществените отношения между лицата по повод притежаването и използването на индивидуално определени вещи. Понятието за собственост е ключово за вещното право. Собствеността е право на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда с определена вещ, като същевременно всички останали се задължават да не му пречат. Нашият екип предоставя правно обслужване и съдействие при осъществяване на сделки с недвижими имоти – изготвяне на нотариални актове, справки за тежести, проучване правата на праводателя – продавач, пълно проучване на архива на имотния регистър, снабдяване с удостоверение за тежести, данъчна оценка, удостоверение от кадастъра, осигуряване на нотариус за изповядване на самата сделка в точен час – бързо и експедитивно. Екипът ни предоставя правно обслужване и проучване на недвижими имоти, обявени за продажба на публична продан по изпълнителни дела и имоти от дружества, обявени в ликвидация и несъстоятелност.