>    >  Арбитражни производства

Арбитражни производства

Арбитражни производства

Екип

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Арбитражът е алтернативно на държавното съдопроизводство, в което,  трето, определено от страните лице (арбитър), разрешава възникналия между тях правен спор, съобразно предоставените му правомощия.  Арбитражните производства са значително по-бързи от тези в държавните съдилища.  Те са едноинстанционни.  Актовете на арбитражните съдилища се характеризират със стабилитет и непререшаемост, а постановеното от арбитражния съд  решение има сила на присъдено нещо. Нашите адвокати предлагат съдействие при използването на арбитражните процедури за разрешаване на спорове.